Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit
Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit

Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit Pajisen me uniforma pune Njësit Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit

Krijuar në datën 12/10/2020
Agjencia e Menaxhimit Emergjent/MPB bazuar në UA Nr. 26/2012 për Uniformën dhe Simbolet e NjPZSH-ve ka realizuar pajisjen e të gjitha NJPZSH-ve në nivel vendi me uniforma të punës.

Në ambientet e AME sipas planit po kryhet edhe shpërndarja e tyre.

Njësitë profesionale të zjarrfikëjes dhe shpëtimit, bazuar në Ligjin për Zjarrfikje dhe shpëtim Nr.04/L-049 dhe legjislacionin në fuqi janë shërbim i uniformuar.

Uniformat tregojnë përkatësin e pjesëtarëve, mbajnë simbolet e funksioneve dhe shenjave të fushëveprimit përkatës për të gjithë pjesëtarët e NJPZSH.

Uniforma e punës bartet gjatë orarit të rregullt të punës në stacionet e NJPZSH, gjatë operacioneve reaguese, trajnimeve dhe ushtrimeve profesionale.

Posedimi i këtyre përgatitjeve rezulton me arritjen e objektivave të parashtruara dhe sukses në operacionet e zjarrfikjes dhe shpëtimit.