Zyrtari përgjegjës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Krijuar në datën 02/15/2024
Zyrtari përgjegjës: Lulzim Bajrami

Tel: 038-200 19 709

Email: Lulzim.Bajrami@rks-gov.net