Misioni

Misioni i Agjencisë është të mbështesë qytetarët dhe përgjigjet e para për të siguruar që ne punojmë si organ, në mënyrë që të zhvillojmë, ruajmë dhe avancojmë kapacitetin tonë për t'u përgatitur, mbrojtur, përgjigjur dhe rikuperuar nga të gjitha rreziqet e mundshme, qofshin ato natyrore apo të shkaktuara nga faktori njerëzor.

AME do:

  • këshillojë për normat e ndërtimit dhe menaxhimin e hapësirave urbane dhe jo-urbane
  • mësojini njerëzit se si të përballen me katastrofat
  • ndihmoni në vendosjen dhe pajisjen e gatishmërisë lokale dhe qendrore të emergjencave
  • koordinoni përgjigjen ndaj katastrofës
  • vini ndihmën në dispozicion të komunave, komuniteteve, bizneseve dhe individëve në rast fatkeqësish
  • trajnoni menaxherët e emergjencave
  • mbështesni shërbimin zjarrfikës dhe
  • menaxhoni të gjithë ciklin e kohëzgjatjes së katastrofës.

Shënim: Cikli i kohëzgjatjes së katastrofës nënkupton procesin me të cilin menaxherët e emergjencave përgatiten për emergjenca dhe katastrofa, u përgjigjen atyre kur ndodhin, ndihmojnë njerëzit dhe institucionet të shërohen shpejt prej tyre, të zbusin efektet e tyre të dëmshme, të zvogëlojnë rrezikun e humbjes dhe të parandalojnë ndodhjen të katastrofave të ardhshme.

Go back