Departamenti i Parandalimit

Misioni

Misioni i Departamenti i Parandalimit është të zhvilloj dhe menaxhoj gamën e programeve të destinuara për zvogëlimin e humbjeve në shtëpi, biznese, shkolla, ndërtesa publike dhe shërbime kritike nga përmbytjet, tërmetet, shtrëngatat, zjarret dhe fatkeqësitë tjera natyrore.

Parandalimi si faza e parë e ciklit të menaxhimit emergjent përqendrohet në shkëputjen e ciklit të dëmeve të fatkeqësive, zhvillimit të sërishëm të tyre dhe dëmeve të përsëritura.

Parandalimi apo zvogëlimi i rreziqeve në parim është veprim i pandërprerë, i cili ndërmerret për zvogëlimin apo eliminimin e rrezikut permanent ndaj njerëzve dhe pronave të tyre.

Në partnerët e Departamentit të Parandalimit përfshihet spektri i gjerë i organeve të qeverisjes në të gjitha nivelet dhe në sektorin privat. Gjithashtu përfshihen edhe shoqatat profesionale dhe grupet joqeveritare të përfshira në politika publike, administrim, sigurime, arsim të lartë, shkencë të ndërtimit dhe planifikimit urban.

Për funksionimin e tij, Departamenti i Parandalimit organizohet në dy divizione:

Divizioni i Vlerësimit të Rreziqeve

Identifikimi, sigurimi, analizimi dhe vlerësimi i të dhënave për rreziqet e mundshme që rrezikojnë jetën, të mirat materiale dhe mjedisin në përgjithësi. Sigurimi permanent i  të dhënave  për mundësitë e shfaqjes së rreziqeve, katastrofave dhe krizave të mundshme ne nivel vendi.

Divizioni i Zvogëlimit të Rreziqeve

Divizioni i Zvogëlimit të Rreziqeve nëpërmjet përdorimit të mjeteve të kontrollit të përdorimit të tokave, praktikave të ndërtimit dhe mjeteve tjera të kohës, do të punon për zvogëlimin e rrezikut për jetën e qytetarëve të Kosovës dhe pronave të tyre dhe do të bëjë hulumtimet dhe hetimet e shkaqeve të zjarrit përmes zhvillimit dhe aplikimit të teknologjisë hetimore për zbulimin, parandalimin, shpëtimin dhe lokalizimin e zjarreve.

Go back