Lajme
Mbahet punëtoria për të dhënat mbi humbjet nga fatkeqësitë natyrore dhe aspekti gjinor ne menaxhim emergjent.

Mbahet punëtoria për të dhënat mbi humbjet nga fatkeqësitë natyrore dhe aspekti gjinor ne menaxhim emergjent.

Krijuar në datën 12/10/2020
Prishtinë, 19.09.2019. AME ka organizuar punëtorin një ditore me Drejtorët dhe Përgjegjësit për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunave të Kosovës , ku u diskutua grumbullimi dhe regjistrimi i te dhënave mbi humbjet nga fatkeqësitë dhe plotësimi i bazës se te dhënave DesInvnetar Sendai, detyrë kjo qe përfshihet ne kuadër te programit IPA DRAM.

Kjo bazë e të dhënave ndihmon për të evidentuar dhe analizuar ngjarjet nder vite ashtu qe ndikimet e tyre te kuptohen më mire për marrjen e masave parandaluese për të zvogëluar ndikimin e tyre ne te ardhmen.

Gjithashtu, janë diskutuar edhe çështjet ndër sektorialë ndër tjerash edhe aspekti gjinor dhe përfshirja e tyre ne vendimmarrje dhe menaxhim te situatave emergjente.

Kjo punëtori përveç shumicës së përfaqësuesve nga komunat, u përkrah edhe nga një eksperte nga Organizata CIMA FONDATION dhe ekspert nga sektori privat .

Punëtoria sipas vlerësimit të pjesëmarrësve arriti objektivat e plota të paracaktuara.