Apel për ngritje të vigjilencës nga vërshimet
Apel për ngritje të vigjilencës nga vërshimet

Apel për ngritje të vigjilencës nga vërshimet

Krijuar në datën 11/02/2021

Prishtinë, dt. 02.11.2021

Me qëllim të evitimit të rrezikut nga vërshimet (përmbytjet), mbrojtjes së jetës së qytetarëve, të mirave materiale, mjedisit dhe trashëgimisë kulturore, pasi qe kemi hyrë ne sezonin e reshjeve atmosferike, AME për menaxhimin sa më të mirë të çdo situate apo fatkeqësie të mundshme emergjente që mund të vijë si pasojë e kushteve jo të favorshme të motit, do të bashkërendojë dhe koordinojë në të gjitha fazat për përballimin e fatkeqësive natyrore dhe të shkaktuara nga faktori njeri.

APELOJMË, të jemi të gjithë të kujdesshëm për shmangien e të gjitha rreziqeve të mundshme dhe të ngritët vigjilenca si dhe të bëhen përgatitjet e nevojshme në të gjitha strukturat, shërbimet reaguese emergjente si dhe të mobilizohen kapacitetet humane e teknike nga Drejtoritë Komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim apo ato relevante, bazuar në vlerësimin e rreziqeve nga FNFT, e në veçanti nga vërshimet (përmbytjet), për zbatimin e planeve reaguese emergjente në rastet e vërshimeve(përmbytjeve).

AME me këtë rast nxjerr rekomandime të nevojshme për strukturat relevante komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim, për:

- Identifikimin (piketimin), evidentimin, vlerësimin e zonave potenciale të rrezikut nga vërshimet si dhe raportimi në AME;

- Ngritjen e mbikëqyrjes së vazhdueshme të nivelit të lumenjve, të rezervuarëve,

- Pushteti lokal të ndërhyjë(pastrojë shtretërit) në grykat e ngushta (përrockave) ku mund të ketë rrezik nga deponitë e egra( materie inerte dhe mbeturina në, apo pranë shtretërve të lumenjëve) si dhe vegjetacionit ( shelgjeve, masave drunore), etj.

- Mirëmbajtjen e kanaleve të shkarkimit të ujërave atmosferike;

- Rregullimin e argjinaturave dhe kanaleve kulluese të lumenjëve dhe përrockave;

- Kontrollimin e qëndrueshmërisë së urave dhe rishikimi i urave të improvizuara, të cilat nuk i plotësojnë konditat , por mund të jenë pengesë potenciale për rrjedhje normale të ujit në shtratin e lumit.

Mbrojtja dhe ruajtja e të mirave materiale, ambientit, trashëgimisë kulturore si dhe reagimi në rreziqe dhe kërcënime është detyrim ligjorë institucional dhe qytetarë për secilin nga ne!

Ju falënderojmë për mirëkuptim dhe bashkëpunim.