Legjislacionet

Ligjet
Titulli Madhësia
LIGJI NR. 04-L-049 PËR ZJARRFIKJE DHE SHPËTIM 0.18 MB
Ligji Nr. 04-L-027 PËR MBROJTJE NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË TJERA 0.37 MB
LIGJI NR. 04 L-230 PËR AGJENCINË E MENAXHIMIT EMERGJENT 0.04 MB
LIGJI Nr. 04 L-012 PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 0.08 MB
Regulloret
Titulli Madhësia
RREGULLORE (QRK) NR 08 2022 PËR STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË NJPZSH 0.70 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 25_2020- PËR METODOLOGJINË E HARTIMIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË 9.52 MB
RREGULLORE (MPB) NR. 02_2018- PËR METODOLOGJINË E GRUMBULLIMIT, PËRPUNIMIT, MBAJTJES DHE KOMUNIKIMIT TË TË DHËNAVE 0.88 MB
RREGULLORE (MPB) NR. 01_2018- PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR KËRKIM DHE SHPËTIM NË AVIACIONIN CIVIL 0.87 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 20_2017- PËR MIRËNJOHJE DHE SHPËRBLIME NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SHPËTIMIT NGA FATKEQËSITË NATYRORE... 0.62 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 18_2017- PËR LOKACIONET, KUSHTET PËR NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E STREHIMOREVE, SI DHE NORMAT TEKNIKE... 1.38 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 11_2017- PËR PROGRAMET E TRAJNIMEVE BAZIKE DHE TË AVANCUARA SI DHE PROVIMIN PROFESIONAL NË FUSHËN.. 0.98 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 01_2017- PËR KUSHTET E PËRFITIMIT DHE MËNYRËN E REALIZIMIT TË SË DREJTËS PËR NDIHMË TË NJËHERSHME ME PARA 0.25 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 15_2016- PËR ORGANIZIMIN E MBROJTJES RADIOLOGJIKE, KIMIKE DHE BIOLOGJIKE SI DHE MJETEVE DHE MASAVE PËR MBROJTJE 0.21 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 07_2016- PËR OBLIGIMET MATERIALE, LLOJET E TË MIRAVE MATERIALE, MËNYRA E PËRDORIMIT DHE KOMPENSIMIT TË TYRE 0.62 MB
RREGULLORE (MPB) NR. 03_2016- PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË E... 2.27 MB
RREGULLORE (QRK) NR.18_20015- PER ORGANIZIMIN E STRUKTURAVE PER MBROJTJE, SHPETIM DHE NDIHME 1.70 MB
RREGULLORE (QRK) NR.17_20015- PER METODOLOGJINE E VLERESIMIT TE DEMEVE NGA FATKEQESITE NATYRORE DHE FATKEQESITE TJERA 2.03 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 01_2015- PËR LLOJIN E OBJEKTEVE, MASAT HAPËSINORE, URBANISTIKE, NDËRTIMORE DHE MASAT E TJERA TEKNIKE TË MBROJTJES NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË 1.66 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 07_2014- PËR LLOJIN DHE SASINË MINIMALE TË MJETEVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN PERSONALE DHE KOLEKTIVE... 0.69 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 18_2013- PËR ORGANIZIMIN DHE OPERIMIN E SISTEMIT TË MONITORIMIT, NJOFTIMIT DHE PARALAJMËRIMIT 0.59 MB
RREGULLORE Nr. 08_2013- PËR PËRMBAJTJEN DHE PROCEDURAT E HARTIMIT TË PLANEVE TË REAGIMIT EMERGJENT 0.70 MB
RREGULLORE Nr. 25_2012- PËR NORMAT TEKNIKE TË MBROJTJES NGA ZJARRI NË NDËRTIMIN E IMPIANTEVE PËR LËNGJET E NDEZSHME... 1.59 MB
RREGULLORE Nr. 24_2012- PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI TË OBJEKTEVE TË LARTA 0.51 MB
RREGULLORE Nr. 16_2012- PER STRUKTUREN ORGANIZATIVE TE NJOHESIVE PROFESIONALE TE ZJARREFIJKES DHE SHPETIMIT 3.51 MB
Formularet, Tabelat dhe shtojcat e Rregullores 17 2015 - 13.11.2015 0.66 MB
Udhëzimet administrative
Titulli Madhësia
UA NR.01_2020- PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI TË INFRASTRUKTURËS ELEKTROENERGJETIKE DHE PAJISJEVE 0.64 MB
UA NR.08_2019- PËR PËRCAKTIMIN E PAJISJEVE MBROJTËSE, TEKNIKE DHE MJETEVE PËR ZJARRFIKJE DHE SHPËTIM 1.05 MB
UA NR. 04_2019- PËR PËRMBAJTJEN E EVIDENCAVE NË LËMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MËNYRËN E MBAJTJES SË TYRE NGA AGJENCIA DHE KOMUNA 0.52 MB
UA NR.10_2018- PËR TRAJNIMIN FILLESTAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA ZJARRI 0.58 MB
UA NR. 08_2018- PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN E DEPOVE NGA ZJARRI DHE SHPËRTHIMET 0.56 MB
UA NR. 04_2018- PËR KATEGORIZIMIN DHE KLASIFIKIMIN E OBJEKTEVE NË KATEGORINË PËRKATËSE TË RREZIKSHMËRISË NGA ZJARRI 0.81 MB
UA NR. 17_2017- PËR TESTIMIN DHE SERVISIMIN E APARATEVE PËR FIKJE TËZJARRIT 0.92 MB
UA NR.16_2017- PËR PËRGATITJEN E KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL NË LËMINË E MBROJTJES NGA ZJARRI 0.96 MB
UA NR.12_2017- PËR PËRMBAJTJEN E ELABORATIT PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 0.62 MB
UA NR. 13_2015- PËR LLOJIN, FORMËN, MODELIN E UNIFORMËS DHE KARTELËS SË IDENTIFIKIMIT PËR PJESËTARËT E AME-SMSHN 1.22 MB
UA NR. 05_2013- PËR KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE DHE LARTËSINË E TAKSËS PËR INTERVENIMET E ZJARRFIKËSVE 1.01 MB
UA NR. 01-2013 (MPB) PËR MBIKQYRJEN INSPEKTUESE PËR ZBATIMIN E MASAVE TË MBROJTJES NGA ZJARRI 10.96 MB
UA NR. 01_2013- PËR STEMËN E AGJENCISË SË MENAXHIMIT EMERGJENT 0.79 MB
UA NR. 39_2012- PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR AFTËSITË PSIKO-FIZIKE TË ZJARRFIKËSVE 0.98 MB
UA NR. 26_2012- PËR UNIFORMËN DHE SIMBOLET E NJËSIVE PROFESIONALE TË ZJARRFIKJES DHE SHPËTIMIT 0.35 MB
UA NR. 25_2012- LIDHUR ME KUSHTET E MARRJES ME PUNET E AVANCIMIT TE MBROJTJESE NGA ZJARRI 0.78 MB
UA NR. 24_2012- PER RRJETIN E HIDRANTEVE PER FIKJEN E ZJARRIT 0.85 MB
UA NR. 23_2012- PËR NORMAT TEKNIKE PËR FURNIZIMIN E MJETEVE MOTORIKE ME DERIVATE TË NAFTËS, DEPONIMIN DHE TOÇITJEN E DERIVATEVE TË NAFTËS NË PIKAT E SHITJES ME PAKICË 1.12 MB
Vendimet
Titulli Madhësia
Go back