Legjislacionet

Ligjet
Titulli Madhësia
LIGJI NR. 04-L-049 PËR ZJARRFIKJE DHE SHPËTIM 0.18 MB
Ligji Nr. 04-L-027 PËR MBROJTJE NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË TJERA 0.37 MB
LIGJI NR. 04 L-230 PËR AGJENCINË E MENAXHIMIT EMERGJENT 0.04 MB
LIGJI Nr. 04 L-012 PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 0.08 MB
Regulloret
Titulli Madhësia
RREGULLORE (QRK) Nr._25_2020 PËR METODOLOGJINË E HARTIMIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË 9.52 MB
Formularet, Tabelat dhe shtojcat e Rregullores 17 2015 - 13.11.2015 0.66 MB
RREGULLORE QRK - NR. 18 2013 PËR ORGANIZIMIN DHE OPERIMIN E SISTEMIT TË MONITORIMIT, NJOFTIMIT DHE PARALAJMËRIMIT 0.59 MB
RREGULLORE Nr. 25 2012 PËR NORMAT TEKNIKE TË MBROJTJES NGA ZJARRI NË NDËRTIMIN E IMPIANTEVE PËR LËNGJET E NDEZSHME... 1.59 MB
RREGULLORE Nr. 24 2012 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI TË OBJEKTEVE TË LARTA 0.51 MB
RREGULLORE Nr. 08 2013 PËR PËRMBAJTJEN DHE PROCEDURAT E HARTIMIT TË PLANEVE TË REAGIMIT EMERGJENT 0.70 MB
RREGULLORE Nr. 16 2012 PER STRUKTUREN ORGANIZATIVE TE NJOHESIVE PROFESIONALE TE ZJARREFIJKES DHE SHPETIMIT 3.51 MB
RREGULLORE Nr. 08 2013 PËR PËRMBAJTJEN DHE PROCEDURAT E HARTIMIT TË PLANEVE TË REAGIMIT EMERGJENT (2) 0.70 MB
RREGULLORE (QRK) Nr.20 2017 PËR MIRËNJOHJE DHE SHPËRBLIME NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SHPËTIMIT NGA FATKEQËSITË NATYRORE... 0.62 MB
RREGULLORE (QRK) NR.18 20015 PER ORGANIZIMIN E STRUKTURAVE PER MBROJTJE, SHPETIM DHE NDIHME 1.70 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 18 2017 PËR LOKACIONET, KUSHTET PËR NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E STREHIMOREVE, SI DHE NORMAT TEKNIKE... 1.38 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 15 2016 PËR ORGANIZIMIN E MBROJTJES RADIOLOGJIKE, KIMIKE DHE BIOLOGJIKE SI DHE MJETEVE DHE MASAVE PËR MBROJTJE 0.21 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 11 2017 PËR PROGRAMET E TRAJNIMEVE BAZIKE DHE TË AVANCUARA SI DHE PROVIMIN PROFESIONAL NË FUSHËN.. 0.98 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 07-2016 PËR OBLIGIMET MATERIALE, LLOJET E TË MIRAVE MATERIALE, MËNYRA E PËRDORIMIT DHE KOMPENSIMIT TË TYRE 0.62 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 07 2014 PËR LLOJIN DHE SASINË MINIMALE TË MJETEVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN PERSONALE DHE KOLEKTIVE... 0.69 MB
RREGULLORE (QRK) NR. 01-2017 PËR KUSHTET E PËRFITIMIT DHE MËNYRËN E REALIZIMIT TË SË DREJTËS PËR NDIHMË TË NJËHERSHME ME PARA 0.25 MB
RREGULLORE (MPB) Nr. 02-2018 PËR METODOLOGJINË E GRUMBULLIMIT, PËRPUNIMIT, MBAJTJES DHE KOMUNIKIMIT TË TË DHËNAVE 0.88 MB
RREGULLORE (MPB) NR. 03 2016 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË E... 2.27 MB
RREGULLORE (MPB) Nr. 02 2018 PËR METODOLOGJINË E GRUMBULLIMIT, PËRPUNIMIT, MBAJTJES DHE KOMUNIKIMIT TË TË DHËNAVE 0.88 MB
RREGULLORE (MPB) NR. 01-2018 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR KËRKIM DHE SHPËTIM NË AVIACIONIN CIVIL 0.87 MB
RREGULLORE (QRK) nr.17 20015 PER METODOLOGJINE E VLERESIMIT TE DEMEVE NGA FATKEQESITE NATYRORE DHE FATKEQESITE TJERA 2.03 MB
Udhëzimet administrative
Titulli Madhësia
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr._01_2020 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI TË INFRASTRUKTURËS ELEKTROENERGJETIKE DHE PAJISJEVE 0.64 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 262012 - MPB PËR UNIFORMËN DHE SIMBOLET E NJËSIVE PROFESIONALE TË ZJARRFIKJES DHE SHPËTIMIT 0.35 MB
Udhëzim Nr 01 2013 për Stemën e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent 0.79 MB
Udhëzim administrativ nr. 392012 për përcaktimin e kritereve për aftësitë psiko-fizike të zjarrfikësve 0.98 MB
UA Nr 25-2012 LIDHUR ME KUSHTET E MARRJES ME PUNET E AVANCIMIT TE MBROJTJESE NGA ZJARRI 0.78 MB
UA Nr 24-2012 PER RRJETIN E HIDRANTEVE PER FIKJEN E ZJARRIT 0.85 MB
UA Nr 23-2012 PER NORMAT TEKNIKE PER FURNIZIMIN E MJETEVE MOTORIKE ME DERIVATET E NAFTESE, DEPONIMIN E DERIVATEVE TE NAFTES NE PIKAT E SHITJESE ME PAKICE 1.12 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV- MPB Nr.05 2013 PËR KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE DHE LARTËSINË E TAKSËS PËR INTERVENIMET E... 0.52 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV- MPB Nr. 05 2013 PËR KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE DHE LARTËSINË E TAKSËS PËR INTERVENIMET.. 1.01 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV MPB NR.04 2019 PËR PËRMBAJTJEN E EVIDENCAVE NË LËMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MËNYRËN... 0.81 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.16 2017 PËR PËRGATITJEN E KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL... 1.22 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.12 2017 PËR PËRMBAJTJEN E ELABORATIT PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 0.62 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.13 2015 PËR LLOJIN, FORMËN, MODELIN E UNIFORMËS DHE KARTELËS SË IDENTIFIKIMIT PËR... 1.05 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.10 2018 PËR TRAJNIMIN FILLESTAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA ZJARRI 0.58 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.08 2018 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN E DEPOVE NGA ZJARRI DHE SHPËRTHIMET 1.01 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.08 2019 PËR PËRCAKTIMIN E PAJISJEVE MBROJTËSE, TEKNIKE DHE MJETEVE PËR ZJARRFIKJE... 0.56 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.04 2018 PËR KATEGORIZIMIN DHE KLASIFIKIMIN E OBJEKTEVE NË KATEGORINË.. 0.64 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB ) NR.17 2017 PËR TESTIMIN DHE SERVISIMIN E APARATEVE PËR FIKJE TË ZJARRIT 0.96 MB
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr.01 2020 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI TË INFRASTRUKTURËS... 0.91 MB
Vendimet
Titulli Madhësia
Go back