Agencija za Upravljanje Vanrednim Situacijama ucestvuje na regionalnoj radionici u okviru programa organizovanoj u Tirani

Agencija za Upravljanje Vanrednim Situacijama ucestvuje na regionalnoj radionici u okviru programa organizovanoj u Tirani

Napravljeno dana 03/11/2022

Od 08. do 10. marta, predstavnici Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijam, Kosovskog hidrometeorološkog zavoda HMZK, Regionalne Uprave za Recne Slivove RURS i opštinskog nivoa – Vucitrn, su deo regionalne radionice u okviru IPA FF programa u komponentama 1.1 – Planiranje prevencije i upravljanja rizikom od poplava i 1.3.- Integracija sistema ranog upozoravanja sa pilot opštinom Vucitrn.

Ovo je prvi put da se u okviru ovog programa omoguc´i ucešc´e u ovom formatu uz fizicko prisustvo, jer kao takvo omoguc´ava predstavnicima centralnih i lokalnih institucija iz celog Zapadnog Balkana i Turske da razmene iskustva, dostignuc´a i identifikuju nedostatke koje je potrebno popraviti u pogledu tema koje se obraduju. Ovoj radionici sprovedenoj uz fizicko prisustvo prethodilo je nekoliko radionica i priprema primenjenih na udaljenosti od pocetka projekta krajem 2020. godine.

Radionicu podržava konzorcijum programa IPA FF pod rukovodstvom Italijanske direkcije za civilnu zaštitu, strucnjaci CIMA fondacije Italija i zemlje ucesnice iz Evropske Unije koje su deo IPA FF konzorcijuma.

Rezultati ove i buduc´ih radionica na ovu temu pomoc´i c´e zemljama korisnicama da popune identifikovane praznine, povec´aju regulatorne i planske kapacitete za upravljanje i prevenciju opasnosti od poplava.