Direktor

Fadil KODRA
Generalni direktor Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama

Roden 19.11.1965. godine u selu Prekaz, opština Skenderaj. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a srednju u Tehnickoj školi „Anton C´eta“ u Skenderaj. Godine 2006. završio je studije na Univerzitetu u Prištini, Pedagoški fakultet. 2011. godine završio je master studije na Internacionalnom univerzitetu u Strugi gde je stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti vojske i bezbednosti, gde je obavljao više rukovodecih funkcija. Jedan je od osnivaca prvih celija OVK-a. Po završetku rata postavljen je za nacelnika Obaveštajnog odeljenja (G2) u Generalštabu KZK-a sa cinom General brigade. Nakon transformacije KZK-a, imenovan je za direktora Odeljenja za vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. 2010. godine izabran je za Glavnog izvršnog direktora Agencije za upravljanje vanrednim situacijama. Dok od 2017. godine obavlja funkciju Generalnog direktora Agencije za upravljanje vanrednim situacijama.

Tokom svoje profesionalne karijere pohadao je niz obuka iz oblasti bezbednosti i vojske, ukljucujuc´i:

  • Program pomoc´i u medunarodnoj obuci u krivicnim istragama, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država, Priština;
  • Kurs planiranja u slucaju katastrofe, Odbrambeni institut za medicinsku operaciju, Priština;
  • Nemacka nacionalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa, UNISDR, Priština;
  • Sertifikat o saradnji, Vežba protiv poplava, VinCaB projekat THV, Pec;
  • Donošenje meduagencijskih odluka u nacionalnoj bezbednosti,Centar za vojne-civilne odnose (CVCO) Pomorska postdiplomska škola.Kalifornija;
  • Upravljanje bezbednošcu u tranzicionoj demokratiji, TRADOK Priština;
  • Centar za vojno-civilne odnose (CVCO) za donošenje meduinstitucionalnih odluka u nacionalnoj bezbednosti, Priština-Kosovo;
  • Skagerrak Chemical Oilspill Exercise SCOPE, Norveška;
  • I niz seminara, simpozijuma i radionica iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama.

Pod njegovim rukovodstvom je napravljen znatan broj dokumenata na nacionalnom nivou, ukljucujuc´i Integrisani sistem upravljanja vanrednim situacijama (ISUVS), Nacionalni plan za reagovanje (NPR), Procena rizika od prirodnih katastrofa i Strategija za smanjenje prirodnih katastrofa, itd.

Go back