Odeljenje za prevenciju

Misija

Misija Odeljenja za prevenciju je da razvije i upravlja nizom programa dizajniranih da smanje gubitke u domovima, preduzecima, školama, javnim zgradama i kriticnim službama od poplava, zemljotresa, grmljavina, požara i drugih prirodnih katastrofa.

Prevencija kao prva faza ciklusa upravljanja vanrednim situacijama fokusira se na narušavanje ciklusa štete od katastrofa, njihov ponovni razvoj i ponavljana oštecenja.

Prevencija ili ublažavanje rizika je u principu kontinuirana akcija, koja se preduzima da bi se smanjio ili eliminisao trajni rizik po ljude i njihovu imovinu.

Partneri Odeljenja za prevenciju ukljucuju širok spektar državnih organa na svim nivoima i u privatnom sektoru. Ukljucena su i profesionalna udruženja i nevladine grupe koje se bave javnom politikom, administracijom, osiguranjem, visokim obrazovanjem, gradevinskom naukom i urbanistickim planiranjem.

Za svoje funkcionisanje, Odeljenje za prevenciju je organizovano u dve divizije:

Odsek za procenu rizika

Identifikovati, obezbediti, analizirati i proceniti podatke o potencijalnim opasnostima koje ugrožavaju život, imovinu i životnu sredinu uopšte. Stalno pružanje podataka o nastanku rizika, katastrofa i mogucih kriza na nacionalnom nivou.

Odsek za smanjenje rizika

Odsek za smanjenje rizika, korišcenjem sredstava za kontrolu korišcenja zemljišta, gradevinske prakse i drugih sredstava vremena, radice na smanjenju rizika po živote gradana Kosova i njihove imovine i sprovodice istraživanja i istrage uzroka požara kroz razvoj i primene istražne tehnologije za otkrivanje, prevenciju, spasavanje i lokalizaciju požara.

Go back