Operativno odeljenje

Misija  

Misija Operativnog odeljenja je da obezbedi srž koordinisanog operativnog i logistickog kapaciteta za reagovanje, neophodnog za zaštitu i spasavanje života, smanjenje patnje i zaštitu imovine, uvek blagovremeno i efikasno, u zajednicama koje su preplavljene prirodnim katastrofama, teroristickim aktima ili drugim vanrednim situacijama. 

Odsek za koordinaciju operacija reagovanja i oporavka 

Aktivnosti programa reagovanja ukljucuju koordinaciju svih operacija reagovanja upravljanja vanrednim situacijama, planiranje reagovanja, logisticke programe i integraciju centralnih, regionalnih i lokalnih programa za reagovanje na katastrofe. Ova koordinacija osigurava efikasnu i efektivnu isporuku hitne pomoci pojedincima i zajednicama pogodenim i preplavljenim katastrofama, vanrednim situacijama ili teroristickim aktima.

Upravljanje kratkorocnim oporavkom i efikasno i blagovremeno pružanje hitne pomoci lokalnim samoupravama i zajednicama pogodenim prirodnim i drugim katastrofama. 

Odsek operativnog centra   

Služi kao glavni centar AUVS-a za razmenu informacija, koordinaciju vanrednih situacija i uspostavljanje koordinacije na najvišem mogucem nivou sa centralnim, regionalnim, lokalnim i partnerima i iz privatnog sektora. Prikuplja i obraduje informacije iz regionalne mreže kako bi pomogli u otkrivanju, obuzdavanju i sprecavanju prirodnih i drugih katastrofa.

Radeci 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, OCHS ce pružiti realnu sliku situacije, nadgledanje situacije, koordinisanje vanredne situacije i aktivnosti reagovanja, i u bliskoj saradnji sa donosiocima odluka AUVS-a preporucuje posebne mere zaštite pred pretnjama i opasnostima koje prete zemlji. 

Struktura Operativnog centra agencije

Završetak i aktiviranje funkcija ili elemenata Centra zavisice od vrste, obima i trajanja vanredne situacije ili katastrofe.

Menadžment

Odgovoran je za akcione politike i opštu koordinaciju; javnog informisanja; veze sa raznim agencijama/institucijama; procedure upravljanja rizikom kroz zajednicke napore centralnih, lokalnih agencija, i privatnog sektora.

Operativa

Odgovoran je za koordinaciju celokupnog operativnog organa za podršku reagovanju u vanrednim situacijama kroz sprovodenje Operativnih planova nadležnih organa.

Planiranje

Odgovoran je za prikupljanje, procenu i širenje informacija; izradu Akcionih planova u koordinaciji sa drugim funkcijama; održavanjem svih dokumenata Centra.

Go back