Apel za jacu obazrivost povodom poplava
Apel za jacu obazrivost povodom poplava

Apel za jacu obazrivost povodom poplava

Napravljeno dana 11/03/2021

U cilju izbegavanja opasnosti od poplava (potopa), zaštite života gradana, materijalnih dobara, okoline i kulturnog nasleda, radi što boljeg rukovodenja bilo kojom mogucom hitnom situacijom ili nesrecom koja bi mogla da nastane kao posledica nepovoljnih vremenskih uslova, AUHS ce se uskladiti i koordinisace u svim fazama suocavanja sa prirodnim nepogodama, kao i nesrecama koje prouzrokuje ljudski faktor.

APELUJEMO da svi budemo pažljivi kako bismo izbegli sve moguce opasnosti i kako bismo bili obazriviji, kao i da se izvrše neophodne pripreme u svim strukturama, službama za hitne slucajeve i da se mobilišu ljudski i tehnicki kapaciteti od strane Komunalnih uprava za zaštitu i spasavanje ili nadležnih uprava, na osnovu procene opasnosti od prirodnih i drugih nepogoda, a posebno od poplava (potopa), radi implementacije planova hitnih slucajeva u slucajevima poplava (potopa).

AUHS je povodom ovoga izneo neophodne preporuke nadležnim komunalnim strukturama za zaštitu i spasavanje, za:

- identifikaciju (mapiranje), evidenciju, procenu potencijalnih zona opasnosti od poplava, kao i izveštaj za AUHS;

- jacanje kontinuiranog nadzora nivoa reka, rezervoara;

- lokalne vlasti da intervenišu (ociste recna korita) u uskim klisurama (potocima) gde može da bude opasnosti od divljih deponija (internih materija i otpada u recnim koritima ili blizu njih) kao i u predelima sa vegetacijom (vrbama, drvenim masama), itd.

- održavanje kanala za ispuštanje atmosferskih voda;

- regulisanje nasipa i odvodnih kanala reka i potoka;

- održivu kontrolu mostova i pregled improvizovanih mostova koji ne ispunjavaju uslove a mogu da budu potencijalna prepreka za normalan protok vode u recnom koritu.

Zaštita i ocuvanje materijalnih dobara, okoline, kulturnog nasleda, kao i reagovanje na opasnosti i pretnje jesu pravna institucionalna i gradanska obaveza svih nas!

Zahvaljujemo Vam na razumevanju i saradnji.