Agjencia e Menaxhimit Emergjent AME- MPBAP në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë në menaxhimin e COVID-19

Agjencia e Menaxhimit Emergjent AME- MPBAP në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë në menaxhimin e COVID-19

Prishtinë, 16.03.2020

Bazuar ne Misionin dhe mandatin ligjor AME nga ditët e para të shpalljes së kërcënimit global ,është aktive në mbështetjen e qytetarëve dhe reaguesve për situatën e rrezikut nga COVID-19.
Veprimet e ndërmarra kanë për qëllim : Mbrojtjen -nga faza e parandalimit me masa dhe veprime parandalues përmes ngritjes se vetëdijes mbi rrezikun , Reagimin me pjesëmarrjen në Komitetin Ndërministrorë Qeveritarë duke kontribuar me rekomandime dhe udhëzime, dhe përgatitur fazën e rimëkëmbjes gjegjësisht, identifikimin e nevojave pas emergjencës dhe strategjisë së rimëkëmbjes .
Në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë për të menaxhuar me sukses COVID-19 AME është duke ndërmarr masa dhe veprime, si :
Me përfaqësimin në Komitetin për Koordinimin dhe Vlerësimin e situatës me COVID-19 në qendrën Operative të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ,
Me Përfaqësim në Komitetin e Monitorimit të sëmundjeve ngjitëse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik IKSHPK ;

Aktivitetet tjera mbështetëse të AME-së për Ministrinë e Shëndetësisë dhe koordinim në nivelin lokal , të ndërmarra dhe vazhdojnë të ndërmerren janë:
- Ngritja e Qendrës Operative të AME-së;
- Aktivizimi i Funksionit Mbështetës Emergjent FME)#5, Menaxhimi Emergjent;
- Stafimi i Qendrave Regjionale Operative 112;
- Ngritja e Gatishmërisë për 787 pjesëtarët e Njësive Profesionale të Zjarrfikës dhe Shpëtimit (në tekstin e mëtutjeshëm NJPZSH) dhe Zyrtarëve te Parandalimit në gjitha Komunat e Republikës së Kosovës;
- Vënia në dispozicion për Ministrinë e Shëndetësisë të kapacitetit ; mjeteve, automjeteve dhe cisternave të AME-së;
- Pajisja e NJPZSH-ve me pajisje personale mbrojtëse;
- Reduktimi i stafit sipas vendimit të qeverisë dhe për shkak të moshës dhe gjendjes shëndetësore në administratë dhe shërbimet .

AME është çdo here pran qytetarëve ne tejkalimin e situatave emergjente dhe situatës aktuale , prandaj edhe një herë apelojmë pa asnjë përjashtim qytetarët dhe përgjegjësit për reagim të i përmbahen udhëzimeve nga Ministria e Shëndetësisë për masat mbrojtëse dhe vigjilencës së shtuar në ballafaqim me kërcënimin nga COVID-19.

APELONI TEK GJITHË QYTETARËT TE RRESPEKTOHEN ME PERPIKMERI DHE DICIPLIN MASAT E QEVERISË, VETEM ASHTU DHE SE BASHKU DO TE JA DALIM EDHE NGA KJO SITUATE .


Agencija za Upravljanje Vanrendim Situacijama AUVS MUPJA U potpori Ministarstvu Zdravsta za prevazilazenje situacije pretnje COVID-19
Prištini
16.03.2020

Na osnovu misije AUVS i zakonskog mandata od prvih dana najave globalne pretnje, aktivna je u pružanju podrške građanima u prevenciji spremnosti i reagovanju na situaciju rizika od COVID-19.
Akcije usmerene prevashodno na: fazu prevencije I to preventivnim merama i radnjama podizanjem svesti o riziku, reagovanjem učešćem I doprinosom u Međuministarskom odboru za upravljanje krizom davanjem preporuka i smernica, i pripremom faze oporavka, identifikovanjem post-emergentnih potreba i strategije oporavka posle emergencije.
Kao podrška Ministarstvu zdravlja za uspešno upravljanje COVID-19 AME -AUVS preduzima mere i radnje kao što su:
Ucescem I doprinosom u Odbor za koordinaciju i procenu situacije vezanim sa COVID-19 u Operativnom centru Ministarstva zdravlja i stalnim Predstavništvom u Nacionalnom odboru za nadgledanje zaraznih bolesti pri Nacionalnom institutu za javno zdravstvo NIPHK-a;

Ostale aktivnosti podrške EMA-AUVS za Ministarstvo zdravlja i koordinacija na lokalnom nivou, preduzete su i koje se nastavljaju:
- Osnivanje operativnog centra EMA;
- Aktiviranje funkcije hitne podrške (ESF) br. 5, upravljanje u hitnim situacijama;
- Osoblje regionalnih operativnih centara 112;
- Povećati spremnost 787 pripadnika vatrogasno-spasilačkih profesionalnih jedinica (u daljem tekstu PJVS ) i službenika za prevenciju u svim opštinama Republike Kosovo;
- Omogućavanje kapaciteta Ministarstva zdravlja iz AUVS ; vozila, sredstva i autocisterne;
- Opremanje PJVS -a ličnom zaštitnom opremom;
- Smanjenje broja zaposlenih prema odluci vlade i zadrzavanja samo nuznog Ili esencialnog osoblja , te osloboditi po proceni uprave svake jedinice ili institucioje osoblje koje imaju godine starosti i/ili zdravstvenih akutnih stanja kao deo administracije u AUVS ili vezani za nju .

AUVS je uvek na čelu potpore građanima u prevazilaženju vanrednih situacija i trenutnih situacija, vezano za to još jednom apelujemo na sve građane i pripadnike da se odazovu I da poštuju smernice Ministarstva zdravlja o zaštitnim merama i povećanju budnosti usled pretnje od COVID- 19.

APEL SVIM GRAĐANIMA DA SE POŠTUJE STRIKTNO I MERE DISCIPLINU VLADE, KAO I DA I ZAJEDNO ĆEMO I UPRAVLJATI IZ OVE SITUACIJE.EMA Emergency Management Agency MIAPA in support of Ministry of Health in managing COVID-19
Pristina, 16.03.2020

Based on the EMA Mission and legal mandate from the early days of the global threat announcement, it is active in supporting citizens and responders to the threat from COVID-19 risk situation.
Actions aimed at: Preventing phase through preventive measures and actions by raising awareness of the risk, Responding to continual participation in the Inter-Ministerial Committee by contributing recommendations and guidance, and preparing the recovery phase respectively, identifying post-emergency needs and recovery strategy.
In support of the Ministry of Health to successfully manage COVID-19 EMA is taking measures and actions such as:
Representing the Committee on Coordination and Assessment of the situation with COVID-19 at the Operational Center of the Ministry of Health and,
With Representatives on the National Infectious Diseases Monitoring Committee at the NIPHK National Institute of Public Health.

Other EMA support activities for the Ministry of Health and coordination at the local level, undertaken and continuing to be undertaken are:
- Establishment of the EMA Operational Center;
- Activation of Emergency Support Function (ESF) # 5, Emergency Management;
- Staffing of Regional Operations Centers 112;
- Increase the readiness of the 787 members of the Fire and Rescue Professional Units (hereinafter F&R PU) and Prevention Officers in all Municipalities of the Republic of Kosovo;
- Making available to the Ministry of Health the capacity; tools, vehicles and tanks EMA;
- Equipping F&R PUs with personal protective equipment;
- Reduction of staff according to government decision and due to age and health status.

EMA is always at the forefront of citizens in overcoming emergencies and current situations, so we once again appeal to all citizens and responsibilities for responsiveness to comply with guidelines from the Ministry of Health on safeguards and increased vigilance in the face of the threat from COVID- 19.

APPEAL TO ALL CITIZENS BE RESPECTED STRICTLY WITH DICIPLINE ALL GOVERNMENT MEASURES, JUST LIKE THAT AND TOGETHER WILL WE MANAGE ALSO FROM THIS SITUATION.