No items.

Administrata

Përmbajtja do të shtohet së shpejti...

Departamenti i Parandalimit

Misioni i Departamenti i Parandalimit është të zhvilloj dhe menaxhoj gamën e programeve të destinuara për zvogëlimin e humbjeve në shtëpi, biznese, shkolla, ndërtesa publike dhe shërbime kritike nga përmbytjet, tërmetet, shtrëngatat, zjarret dhe fatkeqësitë tjera natyrore.

Departamenti i Gatishmërisë Emergjente

Misioni i Departamentit të Gatishmërisë Emergjente është unifikimi i misioneve të Ministrisë në fushën e gatishmërisë, parandalimit, reagimit dhe rimëkëmbjes. Të mbikëqyrë koordinimin dhe zhvillimin e kapaciteteve dhe mjeteve të nevojshme për tu përgatitur për ballafaqim me fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Të zbatoj strategji, politika dhe udhëzime planifikuese për ndërtimin e kapaciteteve të parandalimit, mbrojtjes, reagimit dhe rimëkëmbjes në shkallë vendi.

Departamenti i Operativës

Misioni i Departamentit të Operativës është të siguroj bërthamën e kapacitetit të koordinuar të reagimit operativ dhe atij logjistik, të domosdoshëm për mbrojtjen dhe shpëtimin e jetëve, zvogëlimin e vuajtjeve dhe mbrojtjen e pronave, gjithmonë me kohë dhe në mënyrë efektive, në komunitetet të cilat mbingarkohen nga fatkeqësitë natyrore, aktet e terrorizmit apo emergjencat tjera.

Departamenti i Zjarrfikjes dhe Shpëtimit

Misioni i Departamentit të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit është të kujdeset për krijimin e një bazamenti solid në fushën e parandalimit, gatishmërisë dhe reagimit duke ofruar udhëheqje dhe koordinim qendror të shërbimeve të zjarrfikjes dhe shpëtimit të të gjitha niveleve dhe strukturave