No items.
 TitleSize 
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 01/2020 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI TË INFRASTRUKTURËS ELEKTROENERGJETIKE DHE PAJISJEVE652,44 KBDownload
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 08/2019 PËR PËRCAKTIMIN E PAJISJEVE MBROJTËSE, TEKNIKE DHE MJETEVE PËR ZJARRFIKJE DHE SHPËTIM 1,05 MBDownload
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 04/2019 PËR PËRMBAJTJEN E EVIDENCAVE NË LËMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MËNYRËN E MBAJTJES SË TYRE 529,61 KBDownload
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.10/2018 PËR TRAJNIMIN FILLESTAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA ZJARRI597,66 KBDownload
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 08/2018 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN E DEPOVE NGA ZJARRI DHE SHPËRTHIMET572,01 KBDownload
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 04/2018 PËR KATEGORIZIMIN DHE KLASIFIKIMIN E OBJEKTEVE NË KATEGORINË PËRKATËSE TË RREZIKSHMËRISË NGA ZJARRI833,03 KBDownload
UA_(MPB ) NR. 17/2017 PËR TESTIMIN DHE SERVISIMIN E APARATEVE PËR FIKJE TË ZJARRIT 941,62 KBDownload
UA_(MPB) NR.16/2017 PËR PËRGATITJEN E KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL NË LËMINË E MBROJTJES NGA ZJARRI980,95 KBDownload
UA_(MPB) Nr.12/2017 për Përmbajtjen e Elaboratit për Mbrojtje nga Zjarri633,67 KBDownload
Udhëzim Administrativ (MPB) Nr. 13/2015 Për llojin, formën, modelin e uniformës dhe kartelës së identifikimit për pjesëtarët e ame/smshn1,22 MBDownload
Udhëzimi Administrativ nr. 01/2013 Për mbikqyrjen inspektuese për zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri 10,96 MBDownload
Udhëzim administrativ nr. 05/2013 për kompensimin e shpenzimeve dhe lartësinë e taksës për intervenimet e zjarrfikësve1,01 MBDownload
Udhëzim administrativ nr. 01/2013 për stemën e agjencisë së menaxhimit emergjent808,81 KBDownload
Udhëzim administrativ nr. 39/2012 për përcaktimin e kritereve për aftësitë psiko-fizike të zjarrfikësve1.003,72 KBDownload
Udhëzim administrativ nr. 26/2012 për uniformën dhe simbolet e njësive profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit355,08 KBDownload
Udhëzim administrativ nr. 25/2012 lidhur me kushtet e marrjes me punët e avancimit të mbrojtjes nga zjarri793,62 KBDownload
Udhëzim administrativ nr. 24/2012 për rrjetin e hidrantëve për fikjen e zjarrit872,98 KBDownload
Udhëzim administrativ nr. 23/2012 për normat teknike për furnizimin e mjeteve motorike me derivate të naftës, deponimin dhe toçitjen e derivatev1,12 MBDownload