No items.
 TitleSize 
RREGULLORE Nr. 02/2018 PËR METODOLOGJINË E GRUMBULLIMIT, PËRPUNIMIT, MBAJTJES DHE KOMUNIKIMIT TË TË DHËNAVE905,52 KBDownload
RREGULLORE (MPB) NR. 01/2018 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR KËRKIM DHE SHPËTIM NË AVIACIONIN CIVIL892,62 KBDownload
RREGULLORE (QRK) Nr.20/2017 PËR MIRËNJOHJE DHE SHPËRBLIME NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SHPËTIMIT NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË TJERA 639,91 KBDownload
RREGULLORE (QRK) NR. 18/2017 PËR LOKACIONET, KUSHTET PËR NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E STREHIMOREVE1,38 MBDownload
RREGULLORE (QRK) NR. 01/2017 PËR KUSHTET E PËRFITIMIT DHE MËNYRËN E REALIZIMIT TË SË DREJTËS PËR NDIHMË TË NJËHERSHME ME PARA254,46 KBDownload
RREGULLORE (QRK) NR. 11/2017 PËR PROGRAMET E TRAJNIMEVE BAZIKE DHE TË AVANCUARA SI DHE PROVIMIN PROFESIONAL NË FUSHËN E MBROJTJES NGA FATKEQËSITË...1.000,68 KBDownload
RREGULLORE (QRK) NR. 07/2016 PËR OBLIGIMET MATERIALE, LLOJET E TË MIRAVE MATERIALE, MËNYRA E PËRDORIMIT DHE KOMPENSIMIT TË TYRE630,43 KBDownload
RREGULLORE (QRK) NR. 15/2016 PËR ORGANIZIMIN E MBROJTJES RADIOLOGJIKE, KIMIKE DHE BIOLOGJIKE SI DHE MJETEVE DHE MASAVE PËR MBROJTJE213,72 KBDownload
FORMULARET, TABELAT DHE SHTOJCAT E RREGULLORES 17/2015 - 13.11.2015675,43 KBDownload
RREGULLORJA NR.25/2012 PËR NORMAT TEKNIKE TE MBROJTJES NGA ZJARRI NE NDËRTIMIN E IMPIANTEVE PËR LËNGJET E NDEZSHME DEPONIMIN DHE TOÇITJEN E TYRE1,59 MBDownload
RREGULLORJA Nr.24/2012 PËR NORMA TEKNIKE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI TË OBJEKTEVE TË LARTA519,87 KBDownload
RREGULLORE NR.03/2016 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË E MENAXHIMIT EMERGJENT (002)2,27 MBDownload
RREGULLORE NR. 18/2015 PËR ORGANIZIMIN E NJËSIVE TË STRUKTURAVE PËR MBROJTJE, SHPËTIM DHE NDIHMË1,70 MBDownload
RREGULLORE NR. 17/2015 PËR METODOLOGJINË E VLERËSIMIT TË DËMEVE NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË TJERA2,03 MBDownload
RREGULLORE NR. 01/2015 PËR LLOJIN E OBJEKTEVE, MASAT HAPËSINORE, URBANISTIKE, NDËRTIMORE DHE MASAT E TJERA TEKNIKE TË MBROJTJES NGA FATKEQËSITË1,66 MBDownload
RREGULLORE NR.07/2014 PËR LLOJIN DHE SASINË MINIMALE TË MJETEVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN PERSONALE DHE KOLEKTIVE NGA FAT. NATYRORE DHE FAT. TJERA711,15 KBDownload
RREGULLORJA NR.28/2012 PËR METODOLOGJINË E HARTIMIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË266,09 KBDownload
RREGULLORJA NR.16/2012 PËR STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË NJËSIVE PROFESIONALE TË ZJARRFIKJES DHE SHPËTIMIT174,57 KBDownload
RREGULLORE NR.18/2013 PËR ORGANIZIMIN DHE OPERIMIN E SISTEMIT TË MONITORIMIT, NJOFTIMIT DHE PARALAJMËRIMIT608,34 KBDownload
RREGULLORE NR.08/2013 PËR PËRMBAJTJEN DHE PROCEDURAT E HARTIMIT TË PLANEVE TË REAGIMIT EMERGJENT8,51 MBDownload